Παρασκευή, 2 Μαρτίου 2012

Τετάρτη, 11 Αυγούστου 2010

Ο συντελεστης κατ'ογκον εκμεταλλευσης

Γενικως ισχυει ότι:

Συντελεστής κατ' όγκο εκμετάλλευσης (σ.ο.) του οικοπέδου είναι ο αριθμός, ο οποίος πολλαπλασιαζόμενος με την επιφάνεια του οικοπέδου δίνει τον συνολικό όγκο του κτιρίου που μπορεί να κατασκευαστεί πάνω από την οριστική στάθμη του εδάφους.

επιπλέον:

Ο επιτρεπόμενος συντελεστής κατ' όγκον εκμετάλλευσης του οικοπέδου (σ.o.) δίνεται από τις ακόλουθες σχέσεις:

α. Για κτίρια με μέγιστο ύψος μικρότερο ή ίσο των 8,50 m. και για βιοκλιματικά κτίρια ανεξάρτητα από το ύψος τους εφ' όσον από ενεργειακή μελέτη προκύπτει σχετική ανάγκη:

(σ.ο.) = 5.00 x (σ.δ.) και

β. Για κτίρια με μέγιστο ύψος μεγαλύτερο των 8,50 m.:

(σ.ο.) = 4,50 x (σ.δ.),

όπου (σ.δ.) ο αντίστοιχος συντελεστής δόμησης του οικοπέδου κατά περίπτωση.

Σε περίπτωση ανέγερσης ανεξάρτητων κτιρίων στο οικόπεδο με ύψη μικρότερα και μεγαλύτερα των 8,50 m. ο επιτρεπόμενος σ.ο. δίνεται από τη σχέση:

όπου: σ.ο.= (5*Ε1+4,5*Ε2)/Ε

Ε1: Το άθροισμα των επιφανειών που προσμετρώνται στο σ.δ. των κτιρίων με μέγιστο ύψος μικρότερο ή ίσο των 8,50 m.

Ε2: Το άθροισμα των επιφανειών που προσμετρώνται στο σ.δ. των κτιρίων με μέγιστο ύψος μεγαλύτερο των 8,50 m, και

Ε: Το εμβαδόν του οικοπέδου.


Ετσι κάθε φορα : σ.ο. * επιφανεια οικοπεδου = V επιτρεπόμενος (ο επιτρεπόμενος όγκος)

Στην πορεία λοιπόν και με βάση τα στοιχεια του κτιρίου αλλά και το γεγονος ότι:

Για τον υπολογισμό του πραγματοποιούμενου σ.ο., λαμβάνεται ο όγκος των πάνω από την οριστική στάθμη του εδάφους κλειστών και ημιυπαίθριων χώρων, καθώς και ο όγκος όσων ακάλυπτων χώρων προσμετρώνται στην κάλυψη. Για τον υπολογισμό αυτό δεν προσμετρώνται ο ελεύθερος χώρος του ισογείου σε υποστηλώματα (pilotis), ο όροφος των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων, όπως προβλέπεται από νόμιμη οικοδομική άδεια, ο χώρος της παρόδιας στοάς και το 50% του χώρου της εσωτερικής υποχρεωτικής στοάς της παρ. 6 του άρθρου 12 υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα προσαυξηθεί ο συντελεστής δόμησης κατά τις διατάξεις του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου αυτής καθώς και ο χώρος των περιπτώσεων ιβ΄ και ιε της παραγράφου 1Β΄ του άρθρου 7 του παρόντος νόμου. (αρθρο 9 παρ 10, ΓΟΚ85/2000)

υπολογιζουμε τον πραγματοποιούμενο όγκο του κτιρίου.